გურჯიბეგი

გურჯიბეგი, სოფელი ახლანდელ თურქეთის ტერიტორიაზე, არტაანის მტკვრის ზემო წელზე, არტაანის მახლობლად. სახელწოდება დაკავშირებულია მის მფლობელ ქართვ. ბეგთან (თურქ. „გურჯი" – ქართველი). პირველად იხსენიება „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარში" (XVI ს.).

წყარო: ჯიქია ს., გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, წგ. 3, თბ., 1958.

დ. მუსხელიშვილი