დავით აღმაშენებელი

დავით აღმაშენებელი, იხ. დავით IV აღმაშენებელი.