თავდაცვის ეროვნული აკადემია

თავდაცვის ეროვნული აკადემია
დავით აღმაშენებლის სახელობისა , „დავით აღმაშენებლის სახელობის სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია“. სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მქონე უმაღლესი სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულება. შეიქმნა როგორც სა­ქართვ. თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხ. აკადემია 1993 წ. 28 მაისს სა­ქართვ. ხელისუფლების გადაწყვეტილებისა და თავდაცვის მინისტრის ბრძა­ნე­ბის საფუძველზე; 2001-იდან ეწოდება თ. ე. ა. იგი პირველი ქართ. იუნკერთა სკოლის მემკვიდრეა, რ-იც დაარსდა 1919, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. აკადემია განთავსებული იყო ყოფ. თბილ. უმაღლესი ­საარტ. სასწ. ყაზარმებში, თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 2008იდან აკადემია განთავსებულია ქ. გორში.

თ. ე. ა-ში ფუნქციონირებს შემდეგი სკოლები: საბაკალავრო, უმცრ. ოფიცერთა ძირითადი მომზადების, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის ოფიცერთა მომზადების, სამედ. სფეროს ოფიცერთა მომზადების, კაპიტნის საკარიერო, სამეთაურო-საშტაბო, თავდაცვის უმაღლესი და ენობრივი მომზადების სკოლები.

თ. ე. ა-ში ჩარიცხვის შემთხვევაში მსმენელები თავდაცვის სამი­ნისტროსთან აფორმებენ 10-წლიან ხელშეკრულებას, რ-იც ითვალის­წინებს 4-წლიან სწავლებასა და 6-წლიან სამხ. საკონტრაქტო სამსახურს. სწავლის დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს ლეიტე­ნანტის წოდებას. თ. ე. ა. ახორციელებს 8 საბაკალავრო და 4 სამაგისტრო საგანმან. პროგრამას. ამჟამად მოქმედია 7 საბაკალავრო პროგრამა: სამხ. ინჟინერია; ჯავშან-სატანკო შეიარაღება და ტექნიკა; საარტ. საქმე; სამხ. კავშირგაბმულობა; სამხ. ლოჯისტიკა; საჰაერო თავდაცვის შეიარაღება და ტექნიკა; საერთო-საჯარისო მართვა.

თ. ე. ა-ში მოქმედებს მაგისტრა­ტუ­რის საგანმან. პროგრამები: თავ­დაცვის ანალიზი, ევრ. უსაფრთხოების კვლევები, თავდაცვის რესურსების მართვა, კიბერუსაფრთხო­ება.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება თავდაცვის ანალიზის მაგისტრის ხარისხი; ევრ. უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგ­რამის დასრულების ­შემდეგ – უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის ხარისხი; თავდაცვის რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ – ბიზნესის ადმინისტრირების მა­გისტრის ხარისხი; კიბერუსაფრთხოების ­სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ – კიბერუსაფრთხოების მაგისტრის ხარისხი.

თ.ე.ა-ის საგანმან. პროგრამების განხორციელებაში მონაწილეობას იღებენ: აკად. პერსონალი, სამხ. ინსტრუქტორები, მოწვეული სპეციალისტები და მასწავლებლები, რ-თაც აქვთ საგანმან. პროგ­რამების სწავლების შედეგების მისაღწევად აუცილებელი კომპეტენცია, საგანმან. პროგრამის პროფილის შესაბამისი აკად. ხარისხი, სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება.

თ.ე.ა-ში მოქმედებს აგრეთვე: 1) სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯი (თავდაცვის უმაღლესი სკოლა და სამეთაურო-საშტაბო სკოლა); 2) ოფიცერთა საკარიერო სკოლები (კაპიტნის საკარიერო უმცროს ოფიცერთა ძირითადი მომზადების, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის ოფიცერთა ძირითადი მომზადების, სამხ. სამედ. ოფიცერთა მომზადების სკოლები); 3) ენობრივი მომზადების სკოლა.

ს ა მ ე თ ა უ რ ო - ს ა შ ტ ა ბ ო კ ო ლ ე ჯ ი ს თავდაცვის უმაღლესი სკოლა უზრუნველყოფს სტრატეგიული და ოპერატიული დონის განათლებას სა­ქართვ. შეიარაღებული ძალების ოფიცრებისა და პარტნიორი ქვეყნებისთვის. თავდაცვის უმაღლეს სკოლაში სამოქალაქო სტუდენტებსაც შეუძლიათ სწავლის გაგრძელება. სკოლა წარმოადგენს სამაგისტრო საფეხურს, სადაც საბრძოლო მოქმედებების წარმოების ხელოვნება სავალდებულო მიმართულებაა მხო­ლოდ სამხ. მოსამსახურისთვის.

სამეთაურო - საშტაბო სკოლა უზრუნველყოფს ბატალიონის მეთაურისა და ბრიგადის შტაბის ოფიცრის დონის საშუალო სამხ. განათლებას. სამხ. მოსამსახურისათვის აღნიშნული კურსის გავლა სავალდებულოა თავდაცვის უმაღლეს სკოლაში სწავლის გასაგრძელებლად. ოფიცერთა საკარიერო ს კ ო ლ ე ბ ი ს კაპიტნის საკარიერო სკოლა ამზადებს ასმეთაურებსა და ბატალიონის შტაბის ოფიცრებს. ოფიცერთა ს ა კ ა რ ი ­ე რ ო ს კ ო ლ ე ბ ი ს უმცროს ოფიცერთა ძირითადი სკოლა ამზადებს ოცმეთაურებს სხვა­და­სხვა სამხ. მიმართულებით და საბაკალავრო სკოლის მსმე­ნელებს, ატარებს 18- თვიან სამხ. კურსს სერჟანტებისა და სამოქალაქო პირებისათვის, რ-თაც უკვე აქვთ ბაკალავრის ხარისხის სამოქალაქო განათლება. ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის ოფიცერთა ძირითადი სკოლა ამზადებს სერჟანტებსა და ბაკალავრის ხარის­ხის მქონე სამოქალაქო პირებს. ოფიცერთა საკარი ­ ე რ ო ს კ ო ლ ე ბ ი ს სამხ. სამედ. ოფიცერთა სკოლა ამზადებს ოფიცრებს, სერჟანტებსა და ბაკალავრის ხარისხის მქონე სამოქალაქო პირებს. 3) ენობრივი მომზა ­ დ ე ბ ი ს ს კ ო ლ ა სტუ­დენტებს აძლევს ­საშუალებას, შეისწავლონ უცხო ენები და აიმაღლონ კვალიფიკაცია სხვა­და­სხვა პროგრამისა და კურსის სა­შუალებით.

თ.ე.ა-მ მიიღო საჯარო სამართლის იურიდ. პირის სტატუსი. ამავდროულად, იგი მჭიდროდ თანამშრომლობს განათლებისა და მეცნ. სამინისტროსთან ბოლონიის პროცესის წესების შესაბამისად.

თ.ე.ა-ის რექტორია ი. გეგეჭკორი