ვ. ბუნებაში მოიპოვება

ვ. ბუნებაში მოიპოვება ორი მდგრადი იზოტოპის ნარევის სახით: 107Aგ და 109 Aგ. ვ. ერთ-ერთი ყველაზე დეფიციტური მასალაა. ვ-ის მდიდარი საბადოებია ამერიკის კონტინენტზე. 2013 მონაცემებით, ვ-ის მსოფლიო მარაგი ფასდება 540 ათ. ტ.