თაბუნი

თაბუნი, ერთი დარგის ხელოსანთა თუ ვაჭართა ორგანიზაციის, კავშირის სახელწოდება გვიანდ. შუა საუკუნეებში. ამასთან, თ. ყოველგვარი ჯგუფის, დასის, რაზმის ზოგადი სახელწოდებაც იყო (იხ. აგრეთვე ამქარი).