გუჯარი

გუჯარი, უმეტესად მეფისგან ნაბოძები საბუთის ზოგადი სახელწოდება, რ-იც ქართულ დიპლომატიკაში XV ს-იდან შემოვიდა. XVIII ს-იდან გ. და სიგელი ერთობლივად „სიგელ-გუჯრად" იხსენიება.

მ. კეკელია